Πολιτική Απορρήτου

1. Η εταιρεία CULtTOUR στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών της, δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον ιστότοπο www.culttour.gr, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

2. Η εταιρεία CULtTOUR χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχεται ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, με αποστολή ενημερωτικού υλικού (επιστολές, ενημερωτικά δελτία, στο διαδίκτυο κ.λπ.) και για να διεκπεραιωθούν δεόντως οι εκάστοτε παραγγελίες των πελατών.

3. Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε, για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με e-mail ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας CULtTOUR ή/και ως χρήστες www.culttour.gr.

4. Σύμφωνα με την παρούσα δήλωση συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

5. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή unsubscribe που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της εταιρείας, καθώς και σε όλα τα Newletters που διανέμονται διαδικτυακά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο infο@culttour.gr. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο infο@culttour.gr.

6. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία CULtTOUR τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν, αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Η εταιρεία CULtTOUR δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός από παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρίας, την ενημέρωση των χρηστών, τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της εταιρείας και του διαδικτυακού της τόπου www.culttour.gr. Για τον σκοπό αυτό τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν σε cloud ενδεχομένως και στο εξωτερικό, όπου έχουν έδρα πάροχοι υπηρεσιών ή συνεργάτες της εταιρείας CULtTOUR. Ωστόσο η εταιρεία μας απαιτεί από τους συνεργάτες αυτούς την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και μόνον.

8. Η εταιρεία CULtTOUR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η εταιρία CULtTOUR θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

9. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 1η Ιανουαρίου 2022.